S.C. Stadpark houdt zich aan de gedragscode zoals deze opgesteld is door het NOC * NSF. In de bijlage onderaan dit bericht vindt u de officiële verenigingsbrede gedragcode. Daarnaast vindt u ook de gedragscode voor functionarissen. (bestuurders, werknemers niet zijnde sporters)

1. Inleiding

s.c. Stadspark wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de voetbalsport vinden we belangrijk. s.c. Stadspark wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers, en ouders/verzorgers op dit vlak. Het moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen voetballen. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels.

s.c. Stadspark heeft gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen. Het bestuur en de betreffende commissies dragen de gedragscode actief uit. Met name de trainers, begeleiders en ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels. Wij hopen dat men geen regels overtreed!

2. Algemeen

De gedragscode geldt voor alle leden. Voor leden, bezoekers, zowel senioren als jeugd en per doelgroep (spelers, trainers, begeleiders, ouders/verzorgers) zijn specifieke gedragsregels opgesteld.

Doelstelling :

s.c. Stadspark wil alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk laten voetballen. Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de belangrijkste elementen. Het streven is om alle teams op een dusdanig niveau aan de competitie te laten deelnemen welke voldoende uitdaging biedt om beter te gaan voetballen. Selectieteams spelen op het hoogst haalbare niveau. Door ontwikkeling van zowel het voetballend vermogen als het verenigingsgevoel willen we bewerkstelligen dat s.c. Stadspark een vereniging moet zijn om trots op te zijn.

Over wie gaat het?
Iedereen die lid is, lid wil worden, dan wel als trainer / leider / vrijwilliger bij s.c. Stadspark gaat werken, moet van de gedragscode op de hoogte zijn. Voor jeugdleden geldt bovendien dat ook de ouders/verzorgers op de hoogte moeten zijn van de gedragscode. De gedragscode moet door iedereen bij s.c. Stadspark worden uitgedragen en nageleefd. We moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken. Goede omgangsvormen vormen het uitgangspunt voor ons handelen.

Waarover gaat het?
Het gaat over hoe we met elkaar om willen gaan. En over regels. Het gaat over wat we normaal vinden en niet normaal vinden. We noemen dit: Normen en Waarden. Eerst proberen we duidelijk te krijgen wat de regels zijn. Daarna spreek je met iedereen af wat we daaronder verstaan (wat is normaal en wat is niet normaal). Wat gebeurt er als mensen (spelers, trainers, leiders, ouders) zich niet aan de regels van de gedragscode houden? We nemen dan maatregelen!

3. Algemene gedragsregels

s.c. Stadspark vraagt nadrukkelijk aandacht voor normen en waarden tijdens en na de beoefening van de voetbalsport. Hieronder volgt een aantal algemene regels die zowel op het voetballen als op het gebruik en het betreden van het voetbalcomplex van toepassing zijn.

Wat zijn onze uitgangspunten?

Voetbal is een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk beoefent. Zonder samenspel geen voetbal en zonder tegenstander geen voetbal.
· We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander.
· We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn.
· We hebben altijd respect voor de scheidsrechter en tegenstander, ook als deze een fout maakt.
· De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.
· Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers.
· Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de speler.
· Door sport leren mensen hun grenzen ontdekken en verleggen.
· Sport geeft mensen zelfkennis en zelfvertrouwen.

Op en rond het sportcomplex.

Ons sportcomplex is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg, dat het netjes blijft. Denk daarbij in ieder geval aan de volgende punten:
· Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op.
· Er wordt geen glas- en aardewerk mee naar buiten genomen. Ga je op het terras zitten, dan is dat geen probleem, maar breng het dan zelf even terug.
· Zitten doen we op de stoelen, dus niet op tafels.
· Speelvelden zijn geen oversteekplaats, maar zijn om op te voetballen. Loop dus om het veld heen als je naar de andere kant moet.
· Blijf achter de hekken / reclameborden tijdens een wedstrijd.
· Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine.
· Fietsen en brommers worden in de daarvoor bestemde rekken geplaatst.
· Auto’s worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein.
· Parkeer geen auto voor het hek dat toegang geeft tot ons sportpark.
· Parkeer ook geen auto op ons sportpark, tenzij de noodzaak dit toe moet laten.
· De toegangen naar de velden in het belang van de veiligheid vrijhouden.
· Matig je snelheid in de nabijheid van de sportcomplexen.

Degene die zich hier niet aan houdt wordt op dat gedrag aangesproken.

4. Gedragsregels voor de speler

De spelers zijn als leden van s.c. Stadspark de kern van de voetbalverenigingen.

De speler:
· Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn medespelers in het veld.
· Neemt in principe deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich tijdig af bij trainer / leider als niet aan de training of de wedstrijd kan worden deelgenomen.
· Is bij de training minimaal 15 minuten voor aanvang aanwezig.
· Is voor een wedstrijd op het aangegeven tijdstip aanwezig.
· Draagt alleen tijdens de wedstrijden het tenue van s.c. Stadspark,
· Heeft respect voor de tegenstander, de leider en het publiek.
· Accepteert de beslissingen van de scheidsrechter en de grensrechters ook al is de speler het daar niet mee eens.
· Is zuinig op alle materialen die je mag gebruiken, dus ook op de velden en kleedkamers.
· Klopt vuile schoenen buiten de kleedkamer uit en maakt ze daar schoon alvorens de kleedkamer in te gaan.
· Dient na training en wedstrijd te douchen. Met uitzondering van de E- en F pupillen.
· Helpt mee met schoonmaken van de kleedkamer.
· Meldt aan de leider of vertegenwoordiger van de vereniging als iets kapot is gegaan.
· Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar geeft deze in bewaring bij de trainer of leider.
· Helpt desgevraagd mee met het verzamelen van materialen na de training.
· Ruzie op en rond het voetbalveld middels ernstig fysiek geweld leidt onherroepelijk tot het royeren als lid van s.c. Stadspark. Dit zal in nauwe samenwerking geschieden met de trainer / begeleiding en jeugdcoördinator. Tevens worden de ouders/verzorgers ingelicht.

Komt een speler niet naar de training en/of wedstrijd zonder tijdig af te melden dan bepaalt een trainer of leider of de speler al of niet bij de volgende wedstrijd mag voetballen.

5. Gedragsregels voor de leider

Alle gedragsregels zijn uiteraard ook op de leider van toepassing.

De leider:
· Heeft een voorbeeldfunctie voor het team.
· Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters, grensrechters en tegenstanders.
· Is op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden.
· Ontvangt de (leiders van de) tegenpartij en de scheidsrechter.
· Verzorgt in overleg met de trainer de opstelling en coaching van het team tijdens de wedstrijden.
· Zorgt voor toezicht in de kleedkamer zowel uit als thuis.
· Is verantwoordelijk voor het schoonmaken van de kleedlokalen, zowel uit als thuis.
· Is verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, ballen, waterzak) die de vereniging ter beschikking stelt.
· Is verantwoordelijk voor het regelen van vervoer bij uitwedstrijden.
· Verzorgt het invullen en verder afhandelen van het wedstrijdformulier.

Van een leider wordt verder ook verwacht dat deze:
· Geen alcohol gebruikt en rookt tijdens het begeleiden van een team.
· Voor aanvang van de wedstrijd de doelen op de juiste wijze plaatst en/of organiseert.
· Het opruimen van de doelen, het opklappen van de netten en de hoekvlaggen organiseert als er geen wedstrijd meer wordt gespeeld.
· Indien mogelijk de trainingen van zijn team bezoekt.
· Deel neemt aan de leidersvergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd.
· Eventueel het wasschema en teamkleding bewaakt.
· Bij afgelasting of wijziging van een wedstrijd zorgt voor tijdige kennisgeving aan de spelers.
· Wangedrag of andere problemen rapporteert aan de jeugdcoördinator van s.c. Stadspark of andere vertegenwoordiger van de vereniging. Bij wangedrag van de jeugdspeler(s) worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht.

6. Gedragsregels voor de trainer

Alle voorgaande gedragsregels zijn uiteraard ook op de trainer van toepassing.

De trainer:
· Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers en leiders.
· Ziet er op toe dat zuinig wordt omgegaan met de velden.
· Brengt spelers passie bij voor het spel.
· Is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen (ballen, hesjes, pylonen, doelen, etc.).
· Zorgt dat het veld na de training (op tijd) leeg is van gebruikte materialen.
· Bepaalt in samenspraak met leiders de opstelling van het team.
· Is verantwoordelijk voor het schoonmaken van de kleedlokalen, zowel uit als thuis.

Van een trainer wordt verder ook verwacht dat deze:
· Geen alcohol gebruikt en rookt tijdens het trainen van een team.
· Voor aanvang van de wedstrijd de doelen op de juiste wijze plaatst en/of organiseert.
· Het opruimen van de doelen, het opklappen van de netten en de hoekvlaggen organiseert als er geen training meer wordt gegeven.
· Deel neemt aan de leidersvergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd.
· Ziet er op toe dat de spelers op een training rekening houden met de weersomstandigheden en de daarbij passende kleding dragen.
· Bij afgelasting of wijziging van een training zorgt voor tijdige kennisgeving aan de spelers.
· Wangedrag of andere problemen rapporteert aan de jeugdcoördinator, bestuur van s.c. Stadspark of vertegenwoordiger van de vereniging. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht.

7. Gedragsregels voor de ouders/verzorgers van de jeugdspeler

Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de ouders/verzorgers van toepassing.

De ouder/verzorger:
· Is een goede supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld.
· Blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken/reclameborden en/of buiten de lijnen van het veld (op een half veld liefst aan de kopkanten).
· Houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team door trainers en begeleiders (en komt dus ook niet in de kleedkamer tijdens de rustpauze tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de begeleiding).
· Laat de coaching van het team over aan trainers en begeleiders.

Van de ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij:
· Spelers positief en plezierig aanmoedigen, maar geen technische en tactische aanwijzigen geven.
· Helpen bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd.
· Er voor zorgen dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd.
· Er op toe zien dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd.
· Er op toezien dat zoon/dochter respect hebben voor de mede-spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters, grensrechters en tegenstanders.
· Op tijd de contributie voldoen, bij voorkeur per automatische incasso.

Kritiek, op- en/of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie kan in eerste instantie altijd worden gemeld bij de jeugdcommissie. Dit kan via het volgende mailadres: jelmertichelaar@yahoo.com. In tweede instantie kan het bestuur van s.c. Stadspark of vertegenwoordiger van de vereniging benaderd worden.

8. Gedragsregels voor de vrijwilliger

Voor elke vrijwilliger, wel of niet voetbalbetrokken, geldt dat zij een belangrijke rol spelen in het slagen van de gedragscode. Een belangrijk voorbeeld natuurlijk, maar, zoals hieronder benoemt, ook de vrijwilliger maakt afspraken met de club.

De vrijwilliger:
· Dient er op toe te zien dat de ruimtes die gebruikt worden tijdens de activiteiten netjes en schoon worden achtergelaten.
· Neemt bij constatering van wangedrag, overtredingen van de gedragscode e.d. contact op met de begeleider van het desbetreffende team of indien dit niet mogelijk is met een vertegenwoordiger van de vereniging of bestuur van s.c. Stadspark.
· Fungeert als voorbeeld en gedraagt zich te allen tijde sportief.
· Maakt geen opzettelijke verbale of non-verbale beledigingen naar anderen, kwetst niemand opzettelijk.
· Heeft respect voor anderen en is zuinig op kleding en materialen van S.C. Stadspark.

 

Voor alle bovenstaande functies of rollen hebben we bij S.C. Stadspark een aanname beleid. Deze vindt u door op de volgende link te klikken: Aannamebeleid

9. Alcohol, tabak en drugs

Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Omdat het voorbeeld niet alleen volwassenen betreft, maar in heel veel gevallen juist (jonge) kinderen, dienen onderstaande zaken apart genoemd te worden:
· Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik ze met mate en zeker niet op het veld of in de kleedkamers. Wees er van bewust dat het gebruik van alcohol en tabak in het bijzijn van jeugd een slecht voorbeeld is voor de kinderen.
· Het drinken van alcoholische dranken in de kantine is op zaterdag voor 12:00 niet toegestaan.
· Het is ten strengste verboden te roken in de kleedkamers.
· Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportveld is niet toegestaan en zal direct leiden tot een veld/complex verbod c.q. royement van de vereniging.

Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd .

10. Maatregelen als de gedragscode overschreden wordt

Het naleven van de gedragscodes is niet alleen een verplichting, maar ook een verantwoordelijkheid die we allemaal delen als onderdeel van de sportgemeenschap. Helaas kunnen er situaties ontstaan waarin leden zich niet aan deze codes houden. Om de integriteit en reputatie van onze vereniging te behouden, is het belangrijk dat we dergelijk gedrag serieus aanpakken.

Indien een lid zich niet houdt aan de gedragscodes van NOC NSF, zal het bestuur van SC Stadspark passende maatregelen nemen. Dit kan variëren van een waarschuwing tot disciplinaire acties, afhankelijk van de ernst van de overtreding. Het doel van deze maatregelen is niet alleen om individuele leden verantwoordelijk te houden voor hun gedrag, maar ook om een duidelijk signaal af te geven dat dergelijk gedrag niet getolereerd wordt binnen onze vereniging.

We willen benadrukken dat het naleven van de gedragscodes van NOC NSF niet alleen een verplichting is, maar ook een uiting van respect en sportiviteit naar medeleden, tegenstanders, scheidsrechters en alle andere betrokkenen bij onze vereniging. Laten we samenwerken om een positieve en veilige omgeving te creëren waarin iedereen zich welkom en gerespecteerd voelt.

Voor eventuele vragen over de gedragscodes of het handhavingsbeleid van SC Stadspark, nodigen we je van harte uit om contact op te nemen met het bestuur.

11. Aanmelden als lid

Om voor je zelf te bepalen of s.c. Stadspark de club is waar je wilt voetballen mag je maximaal 2 proeftrainingen mee trainen. Na deze proeftrainingen beslis je of je wel/geen lid van onze vereniging wordt. Voor een aanmelding van het lidmaatschap kan je terecht bij de penningmeester. Voor de aanmelding moet je een aanmeldingsdocument invullen en deze samen een recente pasfoto inleveren. Je gaat tevens akkoord met een automatische incasso van de contributie. De wijze van incasso kan worden afgestemd met de penningmeester. Ben je een overschrijving nodig omdat je van een andere vereniging naar s.c. Stadspark komt, overleg dan de wijze van overschrijven met onze penningmeester.

Er zijn vanuit de KNVB regels voor de wijze van overschrijven.

12. Afmelden of overschrijven

Wil je het lidmaatschap opzeggen omdat je gaat stoppen met voetbal, dan moet je dit schriftelijk doen voor 1 juni van het kalenderjaar bij de penningmeester.
Ditzelfde geld wanneer je een overschrijving aanvraagt naar een andere vereniging. Ook dan moet je voor 1 juni je lidmaatschap schriftelijk opzeggen bij de penningmeester. Doe je dit niet voor 1 juni maar op een datum na 1 juni , dan wordt je lidmaatschap automatisch met 1 jaar verlengd en behoor je de hiervoor verschuldigde contributie te voldoen.

Mocht je vragen hebben over het bovenstaande, dan is het mogelijk om de bestuursleden om uitleg te vragen. Voor de jeugd is de jeugdcommissie het rechtreekse aanspreekpunt, dit kan via het volgende mailadres: jelmertichelaar@yahoo.com.

Met sportieve groet,

Namens het bestuur van s.c. Stadspark.

Voorzitters Jan Boonstra en Jeroen Dekker

Gedragscode NOC*NSF

Gedragscode functionarrisen